PRINZ systemlösningar med horisontellt sågsvärd

PC 120 serien erbjuder många alternativ för exakt och effektiv kapning av virkespaket i en automatiserad produktion med hög kapacitet. Sågen kan utrustas med t.ex. paket in- och utmatning via rullbanor eller kedjetransportörer, ett intelligent och precist längdmätsystem samt ett kundanpassat styrsystem med orderhantering. I tillägg finns det hanteringslösningar för spillbitar och efterföljande pakethantering som bandning och emballering.

Genom att utrusta sågen med ”Double cut action” och såga både neråt och uppåt, höjer man kapaciteten väsentligt. Paketpositionen detekteras automatiskt och eftersom svärdet är upphängt i båda sidor, uppnås en hög måttnoggrannhet på ± 1 mm.

Läs mer nedan om de olika modellerna (ULTRACUT / CUTSTAR / X-CUT) i serien.

PC 120 – SÅGENHETEN

PC120-sågenheten erbjuder ett individuellt koncept och kan användas med ett stort antal kombinerbara lösningar. Sågaggregatet är mycket robust, vridstyv och uppfyller på grund av den dubbelsidiga upphängningen och matning via precisionsgejdar de högsta kraven på måttnoggrannhet, prestanda och komfort.


PC 120 – RULLBANA / KEDJETRANSPORTÖR

Paketet ställs på valfri sida för inmatning i sågenheten via en rullbana eller kedjetransportör. Eftersom in- och utmatning till respektive sida av sågen, nås höga kapaciteter vid kapning och pakethantering. Vid den motsatta utmatningssidan kan flera lösningar för automatisk vidaretransport av de färdig kapade paketen integreras.


 


PC 120 – ULTRACUT

I ULTRACUT serien matas paketet in på en transportvagn. Storleken på vagnen kan anpassas individuellt efter kundens behov. Den exakta placeringen av paketet i kombination med den stabilt styrda sågen säkerställer en hög måttnoggrannhet på ± 1 mm. Valfritt kan svärdet vinklas för att kapa i en optimal vinkel genom paketet.


 


PC 120 – CUTSTAR

CUTSTAR serien kännetecknas av att paketet placeras på en robust stålram, medan hela sågenheten flyttas i position för varje sågsnitt. Ramen kan anpassas efter kundbehov och paketet ställs på av en truck från sidan. Fördelen med denna kompakta lösningen är att hela kapsågen tar minimalt med plats.


 


PC 120 – X-CUT

För att öka kapaciteten vid många kap i ett och samma paket med bibehållen kapnoggrannhet har Prinz tagit fram X-CUT serien. En anordning av valfritt antal sågenheter längs med paketet gör det möjligt att bearbeta paketet med flera kap i ett arbetssteg.


X-CUT serien är optimal för massproduktion av korta längder. En såg står i fast position, de andra är justerbara längs med paketet efter behov. Alla styrs automatiskt för kortast möjlig skärprocess.